Slider
>> <
ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่
 • โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2566
 • คู่มือปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
 • งบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับ-จ่ายเงินสดและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
 • -

  เอกสารประกาศภาษาไทย
  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

            
  ข่าวสาร อบต.เอือดใหญ่
   
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  16 พ.ค. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เอือดใหญ่ 204
          องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใด ที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อาทิ การเผาฟา...
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 98 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 16 ถึง 20 จาก 35 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  16ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม
  [เอกสาร word]
  กสธ.มท 0819.3/172102/02/256602/02/2566
  17การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.2/1665-168601/02/256602/02/2566
  18แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25
  [เอกสารแนบ] [เอกสาร word]
  กค.มท 0803.4/ว47302/02/256602/02/2566
  19โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  [เอกสาร word]
  กสธ.มท 0819.3/ว47201/02/256602/02/2566
  20ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว47602/02/256602/02/2566
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  การรับมือภัยแล้ง 2566

  การใช้น้ำ


  TOP