ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 2022 07:00:19 1,684

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป
      ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อตำบลเอือดใหญ่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอศรีเมืองใหม่ โดยมีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ที่ 1
บ้านเอือดใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ประมาณ 10 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 ( ถนน ตระการฯ- ศรีเมืองใหม่ ) และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง ดังนี้ คือ
     

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลตะบ่าย, สงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลสงยาง, แก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่


ขนาดพื้นที่
      ตำบลเอือดใหญ่ มีพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 27,550 ไร่

ภูมิประเทศ
      สภาพพื้นที่ตำบลเอือดใหญ่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยลูกคลื่นลอนชันในบางพื้นที่ พื้นที่ทั่วไปมีความลาดเอียงประมาณ 2-8 % น้ำดีปานกลางเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ข้าว ยางพารา เป็นต้น

เขตการปกครอง  รวมทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
1 เอือดใหญ่ นายสนอง นามวงษา
2 เอือดน้อย นายกมล ลอยนวล
3 บก นายภัสสร วงษ์ภา
4 โพนงาม นางสาวยุพิน แพงถิ่น
5 ปอขี้ตุ่น นายท่อนจันทร์ ท้าวมา (กำนัน)
6 งิ้ว นายสกล ท้าวมา
7 กุดก่วย นายวิชัย สกุลพล
8 โนนเจริญ นายบัวลี จันทะแสง


ประชากร
      จำนวนประชากรปละความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของ อำเภอศรีเมืองใหม่ ณ เดือน มีนาคม 2556 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,785 คน จำแนกเป็น 1,903 คน หญิง 1,882 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,018 ครัวเรือน ซึ่งดูได้จากตารางเปรียบเทียบ

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ปี2552

ปี2553

ปี2554

ปี2555

ปี2556

ชุมชน

ครัว

ชาย

หญิง

รวม

ครัว

ชาย

หญิง

รวม

ครัว

ชาย

หญิง

รวม

ครัว

ชาย

หญิง

รวม

ครัว

ชาย

หญิง

รวม

 

 

เรือน

เรือน

เรือน

เรือน

เรือน

1

เอือดใหญ่

232

448

446

894

233

448

448

901

234

462

452

914

236

463

460

923

239

466

461

927

2

เอือดน้อย

66

152

138

290

66

136

138

294

66

159

134

293

69

160

139

299

72

165

141

306

3

บก

157

278

272

55

161

278

278

560

165

269

277

546

166

269

276

545

169

269

278

547

4

โพนงาม

84

182

176

361

86

178

178

363

91

179

170

349

95

183

174

357

98

195

187

382

5

ปอขี้ตุ่น

124

262

266

528

124

245

245

496

127

250

244

491

130

251

244

495

131

253

244

947

6

งิ้ว

91

190

199

389

92

195

195

390

95

193

201

394

96

193

203

396

100

193

207

405

7

กุดก่วย

96

127

121

248

71

121

121

249

71

123

121

244

73

123

120

243

76

124

120

244

8

โนนเจริญ

128

226

250

476

131

251

251

483

135

231

248

479

132

232

243

475

133

233

244

477

      จะเห็นได้ว่าจำนวนประชาการภายในตำบลเอือดใหญ่ มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนนั้นขั้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย กาย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในตำบล

สภาพทางเศรษฐกิจ
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ การประกอบอาชีพรับจ้าง ควบคู่กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่กับการค้าขาย นอกจากนี้ยังมีบางครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่ายเป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว สัตว์ที่เลี้ยงกันส่วนใหญ่ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น 
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
      - ธนาคาร 0 แห่ง
      - โรงแรม 1 แห่ง
      - ปั้มน้ำมันก๊าด 9 แห่ง
      - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
      - โรงสีข้าว 16 แห่ง
      - ร้านค้า 30 แห่ง

สภาพทางสังคม
การศึกษา
      - โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
      - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
      - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
      - โรงเรียน/สถานบันชั้นสูง - แห่ง
      - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 3 แห่ง
      - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

 สถานบันและองค์กรทางศาสนา 
      - วัด/สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
      - มัสยิด - แห่ง
      - ศาลเจ้า - แห่ง
      - โบสถ์ 1 แห่ง

สาธารณสุข
      - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 1 เตียง 1 แห่ง
      - สถานีอนามัยประจำตำบล - แห่ง
      - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
      - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
      - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      - สถานีตำรวจ 1 แห่ง
      - สถานีดับเพลิง - แห่ง

การบริการพื้นฐาน
การคมนา 
      - ถนนลูกรัง 25 สาย ระยะทาง 54 กิโลเมตร
      - ถนนคอนกรีต 8 สาย ระยะทาง 10 กิโลเมตร
      - ถนนลาดยาง 1 สาย ระยะทาง 7 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
      - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
      - โทรศัพท์สาธารณะ 3 ตู้ 
การไฟฟ้า
      - ลำห้วย ลำน้ำ 4 สาย
      - หนอง บึง 16 แห่ง 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      - ฝาย 7 แห่ง
      - บ่อน้ำตื้น 28 แห่ง
      - บ่อโยก 16 แห่ง
      - สระน้ำสาธารณะ 12 แห่ง
      - ประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ
มวลชนจัดตั้ง
       - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 383 คน
       - กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 8 หมู่บ้าน
       - อปพร. จำนวน 75 คน
       - กลุ่มสตรี จำนวน 8 กลุ่ม
       - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 100 คน
       - กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 2 รุ่น จำนวน 30 คน