ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 2022 07:06:13 1,594

 

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา  สมาชิก อบต. มีหน้าที่

          1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

          2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

          3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

          4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม