Slider
>> <
ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
 • ขอเชิญผู้มารับบริการหรือผู้ติดต่อ เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)
 • แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • รายงานผลตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
 • แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 • แนวทางปฏิบัติ Dos&Don't
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • -

  เอกสารประกาศภาษาไทย
  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

            
  ข่าวสาร อบต.เอือดใหญ่
   
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 202 ผลลัพธ์
 • จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๓๙-๒๐ (ทิศตะวันตก) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลเอือดใหญ่ ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 18 เม.ย. 2024
 • จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๓๙-๓๑ แยกร้านค้า - บ้านงิ้ว กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้านเอือดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเอือดใหญ่ ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 17 เม.ย. 2024
 • จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเอือดใหญ่ (ข้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธนาศัย) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินก่อสร้าง บ้านเอือดใหญ่ หมู่ ๑ ตำบลเอือดใหญ่ ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 17 เม.ย. 2024
 • จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๓๙-๐๒ ถนนสายบ้านบก - บ้านเอือดใหญ่ - บ้านเอือดน้อย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้านเอือดน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลเอือดใหญ่ ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 เม.ย. 2024
 • จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๓๙-๒๘ ถนนสายบ้านปอขี้ตุ่น ถึง วัดมงคลสวรรค์ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้านปอขี้ตุ่น หมู่ที่ ๕ ตำบลเอือดใหญ่ ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 เม.ย. 2024
 • จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๓๙-๓๒ ถนนสายทางสวนยางพารา ถึง ร้านก๋วยเตี๋ยว บ้านเอือดน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลเอือดใหญ่ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้านเอือดน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลเอือดใหญ่ ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 เม.ย. 2024
 • จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สายบ้านงิ้ว - ที่ดินสาธารณประโยชน์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนา ๐๕๐ เมตร พร้อมงานวางท่อ เส้นผาศูนย์กลางขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลเอือดใหญ่ ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 เม.ย. 2024
 • จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๓๙-๔๒ สายทุ่งนาไผ่ล้อม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๐เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พร้อมงานวางท่อ เส้นผาศูนย์กลางขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่นตลอดสาย สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลเอือดใหญ่ ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 เม.ย. 2024
 • จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๒๓๙-๒๖ ซอยรับตะวัน บ้านปอขี้ตุ่น กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บ้านปอขี้ตุ่น หมู่ที่ ๕ ตำบลเอือดใหญ่ ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 เม.ย. 2024
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
 • จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านโพนงาม (ซอยป่าช้าสาธารณะหมู่บ้าน) ตำบลเอือดใหญ่ (ช่วงที่ ๑) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒)ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยและบดอัดแน่น ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 6 ก.ค. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  การรับมือภัยแล้ง 2566

  การใช้น้ำ


  TOP