ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2022 10:16:57 1,223

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

  "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  บริการด้วยความประทับใจ
สร้างชุมชนเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

 

ยุทธศาสตร์

       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
       4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ
       5. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
       6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ

       1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ให้มีความสะดวกปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ
ให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน

       2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการสังคม ฯลฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป

       3. ส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า การพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป้นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชน

       4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษให้กับธรรมชาติและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้สามารถทำการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ได้

       5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

       6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นสามารถตรวจสอบและกำกับดูแลได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์กรมีศักยภาพ
และมีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการบริการ