ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 2022 07:07:57 1,410

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด

          สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายใน  ออกเป็น 5 งาน คือ

 งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ 
    - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานตรวจสอบภายใน 
    - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
    - งานการประชุม 
    - งานอำนวยการและประสานราชการ 
    - งานติดตามผลการปฏิบัติ
    - งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    - งานเลือกตั้ง 
    - งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
    - งานชุมชนสัมพันธ์ 
    - งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
    - งานสนับสนุนและบริการ 
    - งานอำนวยการ 
    - งานป้องกัน 
    - งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
    - งานกู้ภัย 

  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
    - งานวิชาการ 
    - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
    - งานงบประมาณ

  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานกฎหมายและนิติกรรม 
    - งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
    - งานระเบียบการคลัง 
    - งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานสวัสดิการสังคม 
    - งานพัฒนาชุมชน 
    - งานจัดระเบียบชุมชน 
    - งานสังคมสงเคราะห์ 
    - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

  งานการเกษตร 
    - งานส่งเสริมการเกษตร 
    - งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้