ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 2022 07:20:03 1,351

 

อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

  งานบริหารการศึกษา
          - งานบริหารงานบุคคล 
          - งานบริหารทั่วไป 
          - งานบริหารการศึกษา 
          - งานวางแผนและสถิติ 
          - งานการเงินและบัญชี

  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          -  งานกิจการศาสนา
          -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
          -  งานกิจการเด็กและเยาวชน
          -  งานกีฬาและนันทนาการ

 

  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          - งานจัดการศึกษา
          - งานพลศึกษา
          - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
          - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
          - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก