กลุ่มสิ่งทอ
1 มี.ค. 2021 09:00:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.เอือดใหญ่ 747
กลุ่มสตรีเย็บผ้า หมู่ที่ 8 ชื่อประธานกลุ่มนางพัชรี เวชสาร จำนวนสมาชิก25 คน ที่อยู่54 หมู่ที่8 บ้านโนนเจริญตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทร. 085-7791...
กลุ่มงานฝีมือ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
1 ก.พ. 2021 09:00:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.เอือดใหญ่ 593
ชื่อประธานกลุ่มนางชมพูนุทสุขกล่ำ จำนวนสมาชิก23 คน ที่อยู่ที่ 180 หมู่ที่1 บ้านเอือดใหญ่ตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มงานฝีมือ กลุ่มไม้กวาด
1 ก.พ. 2021 09:00:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.เอือดใหญ่ 578
ชื่อประธานกลุ่มนางสัมฤทธิ์สิงห์ศรี จำนวนสมาชิก20 คน ที่อยู่17 หมู่ที่7 บ้านกุดก่วยตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทร. 084-7278594
ร้านค้าชุมชน
1 ม.ค. 2021 09:00:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.เอือดใหญ่ 332
ชื่อประธานกลุ่มนางบัวพันธ์นามวงษา จำนวนสมาชิก25 คน ที่อยู่หมู่ที่1 บ้านเอือดใหญ่ตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทร. 085-7791184
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มขนมดอกจอก
1 ม.ค. 2021 09:00:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.เอือดใหญ่ 290
ชื่อประธานกลุ่มนางบุญมีอานนท์ จำนวนสมาชิก25 คน ที่อยู่หมู่ที่4 บ้านโพนงามตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทร. 083-3876296
กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มอาชีพทำส้มวัว
1 ม.ค. 2021 09:00:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.เอือดใหญ่ 282
ชื่อประธานกลุ่มนางหนูกรประดับพรม จำนวนสมาชิก25 คน ที่อยู่ 21/1 หมู่ที่3 บ้านบกตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทร. 080-1759739