ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 2022 07:05:27 1,528

 

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.)  คณะผู้บริหาร อบต.มีหน้าที่

          1. บริหารงานของอบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตําบล

          2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาอบต.

          3. รายงานผลการทํางาน และการใช้เงินสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

          4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม