โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

26 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 322

วันที่ 26 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่  เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก" (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้เป็น การบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ โรงเรียนประถมและมัธยมในเขตพื้นที่ตำบลเอือดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรเอือดใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ฝ่ายปกครองตำบลเอือดใหญ่  อสม. อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติตำบลเอือดใหญ่   การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ