ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 265 - 31 มีนาคม 2566)

25 เม.ย. 2023 08:49:43 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 269

 

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายหนูปาง แสงหิน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 265 - 31 มีนาคม 2566) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561