Slider
>> <
ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • โครงการวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4)
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
 • บัญชีรายชื่อกลุ่มสินค้าที่จดทะเบียนประกอบการประจำตำบล
 • ศูนย์การเรียนรู้ศรษฐกิจพอเพียง
 • รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 • การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ สมัย สามัญที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566"
 • ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2566
 • -

  เอกสารประกาศภาษาไทย
  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • การดำเนินงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  • การขับเคลื่อนจริยธรรม

            
  ข่าวสาร อบต.เอือดใหญ่
   
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 141 ผลลัพธ์
 • ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล จำนวน ๓ ราย ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 1 ก.ย. 2023
 • จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านโพนงาม (ซอยป่าช้าสาธารณะหมู่บ้าน) ตำบลเอือดใหญ่ (ช่วงที่ ๑) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒)ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยและบดอัดแน่น ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 6 มิ.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
 • จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านโพนงาม (ซอยป่าช้าสาธารณะหมู่บ้าน) ตำบลเอือดใหญ่ (ช่วงที่ ๑) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒)ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยและบดอัดแน่น ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 6 ก.ค. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  การรับมือภัยแล้ง 2566

  การใช้น้ำ


  TOP