Slider
>> <
ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่
 • โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2566
 • คู่มือปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
 • งบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับ-จ่ายเงินสดและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
 • -

  เอกสารประกาศภาษาไทย
  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

            
  ข่าวสาร อบต.เอือดใหญ่
   
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  16 พ.ค. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เอือดใหญ่ 205
          องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใด ที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อาทิ การเผาฟา...
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 98 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 5 จาก 35 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ
  [เอกสาร word]
  กพส.มท 0810.6/ว41631/01/256631/01/2566
  2การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  กสว.มท 0820.2/ว201031/01/256602/02/2566
  3การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว39730/01/256630/01/2566
  4การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
  [เอกสาร word]
  กสธ.มท 0819.3/ว43131/01/256601/02/2566
  5การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว41430/01/256630/01/2566
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  การรับมือภัยแล้ง 2566

  การใช้น้ำ


  TOP