Slider
>> <
ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่
 • โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2566
 • คู่มือปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
 • งบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับ-จ่ายเงินสดและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
 • -

  เอกสารประกาศภาษาไทย
  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
    
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

            
  ข่าวสาร อบต.เอือดใหญ่
   
  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  16 พ.ค. 2022 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.เอือดใหญ่ 205
          องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใด ที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อาทิ การเผาฟา...
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 98 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 21 ถึง 25 จาก 35 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  21แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  กค.มท 0803.3/ว47702/02/256602/02/2566
  22การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน] [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.4/ว48102/02/256602/02/2566
  23ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1
  กพส.มท 0810.8/ว46801/02/256602/02/2566
  24การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566)
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.2/1705-171902/02/256602/02/2566
  25ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
  [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว46701/02/256601/02/2566
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  การรับมือภัยแล้ง 2566

  การใช้น้ำ


  TOP