ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 529

วันที่  6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.

          นายหนูปาง แสงหิน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561