โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2566

1 ก.พ. 2023 15:30:33 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 126

วันที่  27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2566” ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี.....
      โดยการจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำ รวมทั้ง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก       และเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อหลีกเลี่ยงการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง