หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 57)

1 เม.ย. 2022 09:00:00 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.เอือดใหญ่ 138